Main ปฏิวัติประชาธิปไตยสยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

ปฏิวัติประชาธิปไตยสยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
ปฏิวัติประชาธิปไตยสยาม 24 มิถุนายน 2475
สุพจน์ ด่านตระกูล
คณะราษฎร

เขียนโดย "สุพจน์ ด่านตระกูล"

พิมพ์โดย "สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย)"

หนา 70 หน้า 

จากลัทธิล่าอาณานิคมและการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เป็นผลผลักดันให้ราษฎรส่วนหนึ่งได้สัมผัสกับระบอบทุนนิยม ประกอบกับคนไทยส่วนหนึ่งที่เคยไปศึกษาหรือรับราชการ ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ และได้เห็นความเจริญก้าวหน้าในประเทศนั้นๆ ที่มีหลักการว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน เสรีภาพของบุคคล ความเสมอภาคของสังคม รัฐโดยกฎหมาย และรัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้ง ทำให้คนไทยรักชาติเหล่านั้น อยากเห็นประเทศชาติของตนเจริญก้าวหน้าเช่นนานาอารยประเทศ พร้อมกับรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้เกิดขึ้น และเป็นเรื่องราวภายใต้หนังสือ “ปฏิวัติ ประชาธิปไตยสยาม 24 มิถุนายน 2475

Year:
2009
Edition:
2
Publisher:
สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม(ประเทศไทย)
Language:
thai
ISBN 10:
6119020802
ISBN 13:
9786119020801
File:
PDF, 17.21 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2009
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Begin your journey into the world of knowledge! Check out the Preview and access other features